Splošni pogoji in pravila poslovanja

 


I. SPLOŠNO

S spletnim mestom outdoorstation.si upravlja podjetje Outdoor Station d.o.o., Vojkova 73, 1000 Ljubljana, na naslovu poslovalnice Outdoor Station – Outdoor Station d.o.o., PE Sostro, Sostrska cesta 2A, 1261 Ljubljana (v nadaljevanju “Outdoor Station d.o.o.” ali “družba” ali “najemodajalec” ali “ponudnik”). Spletno mesto omogoča rezervacijo opreme za najem in rezervacijo terminov za storitve oz. rezervacijo mesta za udeležbo na organiziranih aktivnostih ter informacije povezane s tem. Ob oddaji rezervacije v sistemu outdoorstation.si, obiskovalec lahko vnese svoje osnovne podatke (ime, priimek, naslov, kontakt) za enkratno uporabo, ali pa s temi podatki ustvari svoj stalen uporabniški račun in pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Vnešeni podatki v vsakem primeru uporabnika nedvoumno določajo in povezujejo z uporabo spletnega mesta outdoorstation.si. Uporabnik sam odgovarja za resničnost vnešenih podatkov. Navajanje napačnih podatkov, ki lahko vplivajo na ostale pogoje poslovanja, se šteje za kršitev pogodbe. Z oddajo rezervacije in vnosom zahtevanih podatkov, obiskovalec postane uporabnik ali udeleženec in pridobi pravico do izposoje opreme, koriščenja storitev ali udeležbe na aktivnostih po pravilih in pogojih v nadaljevanju. Nadaljni splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje outdoorstation.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in stranko. Splošni pogoji in pravila poslovanja veljajo za vsa razmerja, ki jih v zvezi s svojo dejavnostjo v okviru storitev poslovalnice Outdoor Station, sklepa družba Outdoor Station d.o.o. s tretjimi osebami (v nadaljevanju “najemnik” ali “stranka” ali “najemojemalec”) in so sestavni del pogodbe o najemu opreme, športnih rekvizitov, drugih artiklov v ponudbi (v nadaljevanju “oprema”) ali rezervacije storitev oz. rezervacije mesta za udeležbo na aktivnostih, sklenjene med tretjo osebo in družbo.

Pogodba o najemu opreme ali rezervaciji storitev oz. rezervaciji mesta na aktivnostih šteje v primeru spletne rezervacije za sklenjeno v trenutku, ko ustvarjeno rezervacijo/prijavo ponudnik potrdi stranki s sporočilom po elektronski pošti, del katerega je tudi potrdilo o ustvarjeni rezervaciji, s statusom Rezervirano. Ob oddaji rezervacije mora stranka s kljukico (s klikom na prikazano prazno polje v katerem se nato pojavi kljukica) nedvoumno potrditi poznavanje splošnih pogojev poslovanja in strinjanje z njimi. Brez tega oddaja rezervacije ni mogoča.. To potrdilo stranke šteje za podpis pogodbe s strankine strani, potrditveno sporočilo po elektronski pošti pa za podpis ponudnika. Ta vrsta pogodbe se v obliki rezervacije in komunikacije v zvezi z njo, trajno shrani na strežniku ponudnika in je v primeru, da ima stranka na spletnem mestu outdoorstation.si odprt račun, vedno dosegljiva tudi njej preko uporabniškega vmesnika. Za strankino kopijo pogodbe šteje zadnje sporočilo po elektronski pošti s strani ponudnika, ki ima priloženo potrdilo o konkretni rezervaciji. Pogodba velja za sklenjeno ne glede na to, kakšen status spletna rezervacija dobi kasneje (možni statusi so razloženi v odstavku IV), razen če gre za statuse, ki označujejo odstop od pogodbe. Outdoor Station d.o.o. in najemnik s sklenitvijo pogodbe o najemu opreme potrdita veljavnost teh splošnih pogojev. Sklenitev pogodbe hkrati pomeni izrecno izjavo obeh, da sta v celoti seznanjena z vsebino teh splošnih pogojev in jo sprejemata. Vsaka kršitev teh splošnih pogojev, ali drugih povezanih pravil (navedenih v teh pogojih), s strani katere izmed strank, pomeni hkrati kršitev pogodbenih določil in za drugo stranko zadosten razlog za takojšen odstop od pogodbe (katere sestavni del so ti splošni pogoji) in pravico te stranke do uveljavljanja morebitne nastale škode, pri stranki kršiteljici.

V primeru spletne rezervacije se odstop od pogodbe označi tudi v digitalni obliki, s spremenjenim statusom na strežniku shranjene pogodbe (rezervacije) v PREKLICANO ali IZBRISANO.

II. DOSTOPNOST INFORMACIJ (povzetek zakonodaje)
Ponudnik se zavezuje, da bo stranki vselej zagotovil naslednje informacije: a) identiteto podjetja (ime, sedež podjetja ter poslovna enota), b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon), c) bistvene značilnosti artiklov oziroma storitev č) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi, naj bi bil dostopen za izposojo kot prikazano), d) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave ali prevzema), e) vse cene so jasno in nedvoumno določene, prav tako je razvidno ali že vsebujejo davke in stroške prevoza, f) način plačila in dostave/prevzema, g) časovno veljavnost ponudbe; rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; i) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s strankami.

III. IZPOSOJA – PRAVICA DO NAJEMA IN UPORABE/UPRAVLJANJA Z OPREMO
a) Opremo najeto po pogodbi, katere sestavni del so ti splošni pogoji, smejo uporabljati ali z njo upravljati:
• Najemniki, stari 18 ali več let,
b) Najete opreme se ne sme uporabljati ali z njo upravljati:
• na kakršnihkoli športnih ali drugih tekmovanjih brez predhodne najave najemodajalcu;
• v primeru, da oprema ni v tehnično brezhibnen stanju, pa najemnik ali uporabnik za to ve;
• če najemnik ne zna uporabljati opreme;
• če je najemnik vinjen ali pod vplivom mamil;
• za nadaljnjo oddajo v podnajem (zgolj s pisnim dovoljenjem najemodajalca) ali za dajanje v uporabo komu tretjemu, ki ni naveden na pogodbi o najemu, še posebej otrokom;
• za kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z nameni, za katere je bila sklenjena pogodba o najemu opreme, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

IV. IZPOSOJA – PREVZEM IN VRAČILO NAJETE OPREME
Postopek rezervacije in najema opreme ali rezervacijo storitev opisujejo odgovori na pogosta vprašanja, ki so objavljena na spletnem naslovu https://www.outdoorstation.si/pogosta-vprasanja/. Opremo lahko najemnik prevzame ob izpolnitvi vseh pogojev, formalnostih in po podpisu pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji. V primeru dostave najete opreme na naslov stranke, se smatra soglašanje s Pravili in splošnimi pogoji poslovanja (potrjeno s klikom ob oddaji rezervacije) za edini in veljaven podpis pogodbe o najemu. Prevzem se v tem primeru nanaša na prevzem paketa ob dostavi kurirja oz. dostavne službe.
Najeta oprema je ves čas last Outdoor Station d.o.o., najemniku pa se izroči opremo v najem v tehnično brezhibnem stanju. Najemnik je obvezan, da pred prvo uporabo sam preveri, če je oprema še vedno v brezhibnem stanju. V primeru, da k opremi spada oziroma ji pripada več sestavnih delov, se to zabeleži na pogodbi katere sestavni del so ti splošni pogoji, oziroma na računu. 
Ob prevzemu opreme se najemniku izročijo tudi navodila za uporabo ali varnostni predpisi, v kolikor se predvideva, da je za pravilno uporabo opreme to potrebno. Za prevzeta navodila odgovarja najemnik, tako kot za opremo samo. V primeru izgube, kraje, uničenja ali poškodovanja navodil se za stroške izdelave novih navodil bremeni najemnika.
Najemnik se zaveže najeto opremo vrniti z dnem izteka najemne pogodbe, ob času in na kraj, določenima v najemni pogodbi za čas in kraj vrnitve.

Minimalni najem je 1 dan (24 ur). V primeru zamude z vračilom, se vsak posamezen dan zaračuna posebej. V kolikor je zaradi prepoznega vračila propadla naslednja rezervacija ima najemodajalec pravico obračunati celoten strošek nove izposoje najemniku, ki je prepozno vrnil izposojeno opremo.

Opremo se zaveže najemnik vrniti v takem stanju, kot jo je prejel, računajoč redno obrabo ob normalni uporabi. Najemnik mora opremo zaščititi pred preobremenitvijo, vrniti mora nepoškodovano, suho, očiščeno, z vsemi pripadajočimi deli in dodatki, ki jih je prejel ob izposoji (razen, kjer je ob artiklu to izrecno določeno drugače) ter primerno za ponovno uporabo. Določena oprema je opremljena s serijskimi številkami in internimi evidenčnimi številkami. V kolikor bi Outdoor Station d.o.o. ugotovil, da je zamenjana oprema ali da kak del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z opremo v namene opravljanja dejavnosti izposoje. Prav tako lahko bremeni najemnika za stroške čiščenja, popravila, obnove, v kolikor ugotovi malomarno uporabo ali negospodarno ravnanje z opremo.

Najemnik mora poskrbeti za vse digitalne podatke, ki bodo zapisani in shranjeni na spominskih karticah ali drugih spominskih medijih, ki so del izposojene opreme ali del kompleta. Najemodajalec zanje ne bo odgovarjal in jih ne bo shranjeval.

V primeru, da najemnik opreme po izteku najemne pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji, ne vrne, kakor je to dogovorjeno v najemni pogodbi in kakor je to določeno v teh splošnih pogojih in najema ne podaljša pravočasno oziroma Outdoor Station d.o.o. ne sporoči in vnaprej ne poravna zadržka za vračilo opreme, je Outdoor Station d.o.o. upravičen najemniku opremo odvzeti in vzpostaviti na njej posest. V takem primeru se najemnik odpoveduje posestni pravici do uporabe opreme, hkrati pa se odpoveduje tudi vsem uveljavljanjem oziroma zahtevkom iz naslova posestnega varstva ali iz istega naslova uveljavljati kakršenkoli odškodninski zahtevek. Outdoor Station d.o.o. bo v primeru, ko oprema ne bo vrnjena ob dogovorjenem času brez predhodnega obvestila in dogovora o spremembi časa vračila ter najemnik ne bo dosegljiv preko telefona ali elektronske pošte, najemnika primorana prijaviti policiji zaradi kraje.

V primeru spletne rezervacije, se status izposoje (neločljivo vezan na pogodbo), ki je viden ali poslan tudi uporabniku, spreminja sproti, s potekom izposoje, v tem ali drugem vrstnem redu: REZERVIRANO, PLAČANO, PREVZETO, VRNJENO. V določenih primerih se uporabijo tudi statusi: V OBDELAVI, AKONTACIJA, NEPOTRJENO, PREKLICANO, IZBRISANO.

a) Dostava do vrat

Nekatero opremo lahko na naslov stranke pošljemo z dostavno službo ali pošto oziroma opremo dostavimo sami. Strošek dostave je določen v dokumentu Dostava na dom, ki je dostopen na spletnem naslovu: https://www.outdoorstation.si/dostava/. Vračilo opreme po pošti ali z dostavno službo ni mogoče iz praktičnih razlogov. Ob izteku izposoje je opremo potrebno vrniti v poslovalnico Outdoor Station, na naslovu Sostrska cesta 2a, 1261 Ljubljana – Dobrunje.

b) Naslov za prevzem/vračilo

OUTDOOR STATION
Sostrska cesta 2A
1261 Ljubljana – Dobrunje

v delovnem času, ki je objavljen na spletni strani https://www.outdoorstation.si.c) Dodatne storitve

Zavarovanje: po dogovoru
Čiščenje prekomerno umazane opreme: do 100 EUR (z DDV)
Odgovornost najemnika: do priporočene maloprodajne vrednosti opreme oz. cene na trgu.
Izdaja/prejem opreme izven delovnega časa: 30 EUR (z DDV)/po dogovoru
Popravilo opreme: dejanski strošek

V. IZPOSOJA, STORITVE IN AKTIVNOSTI – PLAČILA IN STROŠKI ODPOVEDI
Izposoja: Znesek najema najemnik plača vedno ob sklenitvi pogodbe o najemu opreme, oziroma v roku, ki ga določajo pravila ob potrditvi rezervacije in o katerem je najemnik obveščen v potrditvenem sporočilu po elektronski pošti. Cena se določi glede na čas trajanja najema, vrsto opreme in druge okoliščine, v kolikor so zapisane v pogodbi ali na računu.

 Plačilo se lahko izvede z bančnim nakazilom na transakcijski račun, s kreditnimi karticami, preko plačilnega sistema PayPal, ter osebno z gotovino. Ob izdaji opreme lahko Outdoor Station d.o.o. od najemnika zahteva rezervacijo sredstev na najemnikovi kreditni kartici, oziroma drugo obliko varščine za zavarovanje plačila morebitnih dodatnih stroškov povezanih z najemom oziroma škodo. Kreditna kartica je za najem določene opreme obvezna. Najemnik lahko odpove rezervacijo popolnoma brez stroškov, če to stori preden je dokončno potrjena, torej pred plačilom zneska izposoje, delno (akontacija) ali v celoti. Za odpoved dokončno potrjene rezervacije, za katero je bil že plačan znesek izposoje, delno (akontacija) ali v celoti, do vključno 14 dni pred začetkom izposoje, zaračunamo 15% od celotnega zneska izposoje. Za odpoved dokončno potrjene rezervacije, za katero je bil že plačan znesek izposoje, delno (akontacija) ali v celoti, in je do začetka izposoje manj kot 14 dni, zaračunamo: a) v primeru, ko je za dokončno potrditev rezervacije določenega artikla predvideno delno plačilo (akontacija) – celotni znesek akontacije; b) v primeru, ko je za dokončno potrditev rezervacije določenega artikla potrebno plačilo celotnega zneska – 30% od celotnega zneska. Če najemnik opreme, za katero je že plačal celotni znesek izposoje, ne prevzame, ta ostane rezervirana zanj od začetnega do končnega datuma plačane izposoje. Če najemnik na začetni datum izposoje, do konca našega delovnega časa, še ne poravna zneska izposoje v celoti, smatramo, da rezervacijo odpoveduje znotraj roka “manj kot 14 dni pred začetkom izposoje”, temu primerno pa obračunamo strošek odpovedi. V primeru, da je najemnik po odpovedi upravičen do vračila dela vplačanega zneska, bomo vračilo izvedli na enak način, kot je bilo izvedeno plačilo, oz. po dogovoru s stranko.

Storitve: Znesek rezervirane storitve se plača glede na določila za posamezno storitev. Lahko ob rezervaciji, delno ob rezervaciji ali po opravljeni storitvi. Plačilo se lahko izvede z bančnim nakazilom na transakcijski račun, s kreditnimi karticami, preko plačilnega sistema PayPal, ter osebno z gotovino. Odpoved rezervacije termina je brezplačna, razen če za specifično storitev pravila določajo drugače in je to nedvoumno označeno.

Aktivnosti (Outdoor Station AvanTURE): Celoten znesek ali akontacijo za udeležbo na organiziranih aktivnostih se plača ob sklenitvi pogodbe, oziroma v roku, ki je določen ob potrditvi rezervacije in o katerem je najemnik obveščen tudi v potrditvenem sporočilu po elektronski pošti. Plačilo se lahko izvede z bančnim nakazilom na transakcijski račun, s kreditnimi karticami, preko plačilnega sistema PayPal, ter osebno z gotovino. Za odpoved rezervacije mesta za udeležbo na aktivnostih velja: V primeru, da moramo iz katerega koli razloga aktivnosti odpovedati, se vse že vplačane rezervacije v celoti povrnejo! V primeru delnih odpovedi aktivnosti s strani zunanjega izvajalca aktivnosti ali nas (zaradi vremena, razmer, varnosti …), se povrne sorazmerni del. V primeru, da udeležbo odpove udeleženec, se vplačani znesek v celoti povrne le, če za svoje mesto sam najde zamenjavo. Drugače velja, da za odpoved v roku več kot 15 dni pred začetnim datumom vrnemo 70% od celotnega zneska (oz. zadržimo 30% akontacijo), v roku 11 do 15 dni vrnemo 50% celotnega zneska, v roku 4 do 10 dni vrnemo 25% celotnega zneska, za odpovedi v zadnjih treh dneh pa vračilo ni več mogoče. Za celotni znesek velja znesek, ki je bil udeležencu predstavljen ob oddaji rezervacije in se plača na račun Outdoor Station d.o.o. (nam). Za plačila, ki so vezana na rezervirano aktivnost, a se jih plača direktno tretjemu ponudniku (nastanitev, prevoz, hrana …), veljajo pravila poslovanja tega ponudnika, vključno s pravili o možnostih odpovedi. Kljub natančno določenim pogojem, poskušamo ostati fleksibilni in se vedno trudimo, da najdemo optimalno rešitev za stranko.

VI. IZPOSOJA – PODALJŠANJE NAJEMA
Najemnik lahko najem opreme, za katero ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo, podaljša najkasneje do 24 ur pred iztekom najema po najemni pogodbi (lahko z vnosom nove rezervacije), v kolikor oprema ni že rezervirana za novo izposojo s strani tretje osebe. Splošno velja, da stranka lahko podaljša najem zgolj po izrecnem dogovoru z Outdoor Station d.o.o.
Ob podaljšanju najema je dolžan najemnik Outdoor Station d.o.o. vnaprej plačati stroške najema za čas podaljšanja.

VII. IZPOSOJA – VZDRŽEVANJE OPREME
Najemnik se zaveže ves čas najema skrbeti za opremo kot dober gospodar. Vsak nepooblaščen poseg ali popravilo, brez predhodnega dogovora in odobritve s strani Outdoor Station d.o.o., je prepovedan. V primeru škode na opremi ali poškodovanja opreme zaradi nespoštovanja določil te točke splošnih pogojev, je dolžan najemnik povrniti Outdoor Station d.o.o. vso tako nastalo škodo in morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja pridobitne dejavnosti z nadaljno izposojo te opreme.

VIII. IZPOSOJA – OKVARE
O vseh morebitnih okvarah ali poškodbah najete opreme je dolžan najemnik nemudoma obvestiti Outdoor Station d.o.o. in postopati v skladu z navodili Outdoor Station d.o.o. Najemnik je ob prevzemu dolžan opremo lastnoročno pregledati in potrditi njeno nepoškodovanost oz. primerjati priloženo potrdilo o predhodni poškodovanosti (ki ga zagotovi najemodajalec) s svojimi opažanji. V kolikor opazi poškodbo, okvaro, manjkajoč del ali razliko med potrdilom in realnim stanjem, mora v roku dveh (2) ur po prevzemu (ali osebnem prevzemu ali prevzemu preko pošte/dostavne službe – čas prevzema določen s podpisom prevzema) o tem obvestiti najemodajalca preko elektronske pošte ter poškodbo fotografirati v kolikor je to mogoče. Le v primeru, da uporabnik v realnem času nima dostopa do elektronske pošte, lahko v zvezi s tem najemodajalca pokliče po telefonu. V primeru, da najemnik najemodajalcu ne sporoči ničesar, bo najemodajalec v primeru ugotovljene poškodbe, okvare ali druge nepravilnosti sklepal, da je bila škoda povzročena med uporabo in bo skladno s tem za strošek popravila/menjave bremenil najemnika.

Okvaro na posamezni opremi je najemniku dovoljeno odpraviti oziroma popraviti zgolj z oddajo na popravilo v pooblaščeni servis za posamezno vrsto in znamko opreme, v skladu s predhodnim soglasjem Outdoor Station d.o.o. 
V primeru najemnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila opreme na svojo roko ali nastanka okvare na opremi, ki bi bila povzročena zaradi napačne uporabe ali upravljanja s strani najemnika, se najemnika bremeni za stroške odprave oziroma popravila okvare oz. stroške prenehanja veljavnosti garancije zaradi nepooblaščenega posega.

IX. IZPOSOJA IN AKTIVNOSTI – ZAVAROVANJA IN ODGOVORNOSTI
Izposoja: Oprema s strani najemodajalca ni zavarovana, zato je vsa odgovornost na najemniku. Posamezno opremo lahko najemnik sam zavaruje po dogovoru z Outdoor Station d.o.o. Ne glede na morebitno sklenjeno zavarovanje za posamezno opremo, je najemnik dolžan povrniti Outdoor Station d.o.o. vsako morebitno škodo na posamezni opremi v primerih, ko zavarovalnica zavrne ali le delno odobri škodni primer (če najemna pogodba po različnih pogojih ne določa drugače). Možni razlogi so:

• da je najemnik škodo povzročil pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil, pri katerih se zmanjša opravilna sposobnost;
• da je najemnik opremo neupravičeno predal tretji osebi;
• da je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti;
• da je škoda nastala kot posledica uporabe najete opreme v nasprotju z določili drugih točkih teh splošnih pogojev;
• v drugih primerih, ki so iz zavarovanja izključeni.

V vseh primerih, opisanih v tej točki odgovarja najemnik družbi Outdoor Station d.o.o. z vsem svojim premoženjem.
V primeru poškodb opreme ali manjkajočih delov, ki se ugotovijo naknadno, si Outdoor Station d.o.o. pridržuje pravico, da v roku treh (3) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o ugotovljeni povzročeni škodi ter o nadaljnih ukrepih, vključno z materialno odgovornostjo najemnika, zapisani v teh splošnih pogojih poslovanja. Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala morebitni zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno opremo. 

Najemnik celotni čas najema odgovarja za izposojeno opremo in je v primeru kraje ali izgube dolžan v celoti povrniti škodo najemodajalcu.

Aktivnosti: Pravila o zavarovanju in odgovornosti pri organiziranih aktivnostih so določena specifično za vsako aktivnost. Udeleženec bo z njimi pisno seznanjen v sklopu promocije in tekom postopka rezervacije mesta za udeležbo na tej aktivnosti.

X. IZPOSOJA – NESREČE
Outdoor Station d.o.o. ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škode povzročene med in/ali z uporabo izposojene opreme, ne glede na vzrok ali način. Outdoor Station d.o.o. tako med drugim ne odgovarja za škodo ali poškodbe povzročene z najeto opremo zaradi nepravilne uporabe, nesledenja navodilom za uporabo, nevestnega ravnanja z opremo, malomarnega ravnanja z opremo ali drugih razlogov. Prav tako ne odgovarja za škodo ali poškodbe povzročene s kaznivim dejanjem z najeto opremo. Ravno tako ne odgovarja tretjim osebam za škodo ali poškodbe, ki bi jo povzročil najemnik z izposojeno opremo.

S podpisom pogodbe oziroma soglašanjem s Pravili in Splošnimi pogoji poslovanja o najemu, se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova nadomestil, odškodnin ali škod opredeljenih v tej in prejšni točki

XI. IZPOSOJA, STORITVE IN AKTIVNOSTI – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN KOMUNIKACIJA
Ponudnik zagotavlja, da bo osebne podatke kupcev obravnaval zaupno, jih skrbno varoval in v nobenem primeru posredoval ali prodal tretji osebi – razen, ko ga k temu obvezuje zakon. Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, kadar bo to potrebno zaradi izvedbe uporabnikove rezervacije, v drugih primerih pa le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Naša izjava o varstvu osebnih podatkov je objavljena na spletnem naslovu: https://www.outdoorstation.si/zasebnost/

XII. IZPOSOJA, STORITVE IN AKTIVNOSTI – VARSTVO OTROK
Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati rezervacije od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi zato imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

XIII. IZPOSOJA, STORITVE IN AKTIVNOSTI – ODVEZA ODGOVORNOSTI
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, se lahko lastnosti artiklov, razpoložljivost ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe ažurno popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik stranko obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od rezervacije. Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije opreme za izposojo, storitev ali aktivnosti, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka, storitve ali aktivnosti.

XIV. IZPOSOJA, STORITVE IN AKTIVNOSTI – PRITOŽBE IN SPORI
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V primeru, da se najemodajalec in najemojemalec ne moreta dogovoriti o morebitnem sporu, je za rešitev pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.